Huisregels

Reglement

 • Indien u na het lezen van dit reglement nog vragen heeft, controleer dan eerst de FAQ pagina alvorens ons te contacteren
 • De hindernissenloop wordt georganiseerd door de VZW dOCRs, met zetel te 8380 Zeebrugge, Vissersstraat 130(BE 0669.544.082), hierna genoemd de VZW en/of de organisator
 • Eindverantwoordelijke van het evenement : Gert-Jan Vanneste, Vissersstraat 130, 8380 Zeebrugge, 0497638048, info@raidofvalour.be
 • De opbrengst van de hindernissenloop wordt besteed aan een goed doel kaderend in het maatschappelijk doel van de VZW
 • Door zijn/haar inschrijving erkent elke deelnemer kennis genomen te hebben van het huidig reglement en dit als bindend te aanvaarden.

Algemeen

 • Elke deelnemer van Raid of Valour verklaart in goede gezondheid te zijn en medisch niet verhinderd te zijn om aan de hindernissenloop deel te nemen of door deelname een fysisch risico te lopen. Niemand verplicht u om de hindernissen te nemen. Ken uw lichaam, vertraag of stop wanneer het niet meer gaat. Teamgeest is het belangrijkste: samen deelnemenen hindernissen overwinnen. Help elkaar, steun elkaar en loop samen over de finish
 • De organisatie neemt alle voorzorgsmaatregelen die in haar mogelijkheden ligt om de hindernissenloop op een veilige en ordentelijke manier te laten verlopen.  De deelnemer ziet af van elke schadevergoeding ten overstaan van de organisator. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen gepleegd in het kader van de organisatie van de hindernissenloop. Er is een medische hulpverlening aanwezig op deze wedstrijd. De deelnemers worden ook verzekerd tegen lichamelijke ongevallen gedurende hun deelname aan onze wedstrijd.
 • De deelnemer verbindt zich ertoe om alle instructies, onder meer inzake veiligheid, het te volgen loopparcours, edm… van de organisator te zullen volgen.
 • Alle informatie van de deelnemers is bestemd voor VZW dOCRs en zal niet gedeeld worden met andere organisaties met uitzondering van onze hoofdpartners, indien zij hierom vragen. Door uw deelname aan het evenement verklaart u akkoord te gaan met een eventueel gebruik van uw foto in druk, film, video e.a. voor promotionele doeleinden van VZW dOCRs, zonder hiervoor een vergoeding te claimen
 • U laat te allen tijde de toegangswegen open zodat, indien nodig, de hulpdiensten eenvoudig kunnen passeren
 • De deelnemer zal geen afval op het parcours of in de omgeving ervan achterlaten en neemt zelf al zijn/haar afval mee of deponeert het in de daartoe bestemde afvalcontainers.
 • Bij opzettelijke beschadiging van een hindernis of andere delen van de infrastructuur zullen medewerkers maatregelen treffen en de politie verwittigen.
 • Na de wedstrijd kan u gebruik maken van de kleedkamers met douche. Medewerkers zullen regelmatig de kleedkamers controleren bij misbruik of vernieling zullen zij de nodige maatregelen treffen.
 • Toiletten zijn gratis, gelieve deze dan ook proper achter te laten voor de mensen die volgen
 • Enkel de deelnemer van wie het inschrijvingsgeld tijdig is betaald zal tot de hindernissenloop worden toegelaten. Het betaalde inschrijvingsgeld kan om geen enkele reden, zelfs niet omwille van overmacht, worden teruggevorderd en blijft aan de organisator verworven.
 • Het is niet toegestaan het parcours te vervuilen. Eventuele drinkbekers en ander afval dienen te worden weggegooid in de door de organisatie geplaatste of reeds aanwezige afvalbakken of op de door de organisatie aangewezen locaties. Ook kleding en meegenomen attributen mogen niet worden achter gelaten op het parcours.
 • Alle deelnemers aan ROV dienen zich sportief te gedragen, vanaf het moment van arriveren bij de locatie van het evenement tot en met het moment van vertrek. Onder sportief gedrag verstaan wij het vasthouden aan algemene gedrags- en fatsoensnormen. Het is derhalve niet toegestaan mensen te beledigen, te discrimineren, te kwetsen, te hinderen of agressief gedrag te vertonen. Gebruik je mond en handen liever om elkaar te steunen, aan te moedigen en mensen te motiveren boven zichzelf uit te stijgen. Onthoud te allen tijde dat OCR een sport is die draait om plezier, uitdagingen en samenwerking.
 • Draag geschikte kleding waarmee verantwoord over de obstakels kan worden gegaan. Zo is het niet toegestaan kleding te dragen die aanstootgevend is of schade aan andere deelnemers aan het OCR evenement kan toebrengen (het is derhalve binnen deze grenzen toegestaan je te verkleden). Het dragen van katoen wordt afgeraden. Draag sportschoenen met voldoende profiel, het dragen van schoenen met noppen of spikes is niet toegestaan. Het is niet toegestaan voorwerpen mee te dragen die een gevaar kunnen vormen voor jezelf of andere deelnemers aan het OCR evenement, waaronder maar niet beperkt tot wapens en glas (met uitzondering van brillen, zij het dat gebruik hiervan wordt afgeraden om veiligheidsredenen).
 • Gebruik van sfeermiddelen (zoals fakkels en vuurwerk) bij de start worden niet toegestaan. Het is niet toegestaan hulpmiddelen mee te nemen, met uitzondering van hulpmiddelen die noodzakelijk zijn vanwege een fysieke beperking, alsmede handschoenen en beschermers. Het is toegestaan eten en drinken mee te dragen op een daarvoor geschikte manier.
 • Het is niet toegestaan onder de invloed van drugs of verboden prestatie verbeterende middelen deel te nemen aan ROV.
 • Deelnemers dienen assistentie te verlenen aan andere deelnemers van het evenement die in nood verkeren, wiens veiligheid in gevaar is of wie medische assistentie vereisen, tot het moment dat een vrijwilliger, de organisatie of medische dienst ter plaatse is. Er wordt van deelnemers aan een OCR evenement verwacht dat zij een juiste afweging maken tussen bij het slachtoffer blijven en naar de dichtstbijzijnde post rennen voor hulp.
 • De vrijwilligers zijn er voor jouw veiligheid, en dragen eraan bij het ROV voor jou leuk en uitdagend te maken. Deelnemers aan het evenement dienen de aanwijzingen van de vrijwilligers en de organisatie op te volgen. Deelnemers aan het evenement dienen zich sportief te gedragen richting de vrijwilligers en de organisatie.
 • Indien niet aan deze algemene regels voldaan wordt, kan de organisatie overgaan tot het uit de run halen van de deelnemer aan het OCR evenement.

Parking

 • De organisatie zal een parking voorzien maar is daarom niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen, diefstallen of geschillen die plaatsvinden op de parking.
 • De verantwoordelijken van de parking staan er met een reden. Het zijn en blijven vrijwilligers dus gelieve u zich er dan ook naar te gedragen. De vrijwilligers zullen u een parkingplaats aanduiden en dit zal ook met een reden zijn.
 • Er zullen vuilnisbakken voorzien worden dus gelieve uw gel papiertjes en andere daar dan ook in te deponeren. We zitten dicht bij de zee en we zouden deze graag zo proper mogelijk houden.

Inschrijving

 • De minimumleeftijd om deel te nemen is:
  • Raid of Valour recreatieve wave 5 of 10 km:
   • 12 jaar tot 16 jaar: Geboortejaar 2007 tot 2004 enkel met volwassen begeleider
   • Vanaf geboortejaar 2003 is individuele deelname mogelijk.
  • Raid of Valour competitie wave:
   • Vanaf 16 jaar: vanaf geboortejaar 2003
  • Uw inschrijving wordt pas goedgekeurd na de ontvangst van het inschrijvingsgeld.
  • Geef op je inschrijvingsformulier een geldig e-mailadres in, want via dit e-mailadres ontvang je steeds de laatste nieuwe informatie.
  • Bij het uitchecken zal u reeds een startnummer ontvangen. Aan de hand van dit startnummer zal u ook uw startwave kunnen kiezen in de shop. U kan tot de dag zelf uw startwave kiezen.
  • U meldt zich aan met uw e-ticket en uw identiteitskaart. Zorg ervoor dat uw e-ticket steeds ondertekend is. U krijgt dan al het benodigd materiaal om te kunnen starten.
  • De individuele tijdsregistratiechip moet aan de finish terug worden gegeven, bij verlies dient u €25 Euro te betalen. Dus bevestig deze goed !
  • Als u kan aantonen over onvoldoende financiële middelen te beschikken om aan onze wedstrijd deel te nemen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via het contactformulier op onze website. We zullen er alles aan doen om een mogelijkheid aan te bieden om uw deelname te kunnen verzekeren.

Wedstrijd

 • Gemotoriseerde voertuigen, fietsen en andere vervoersmiddelen, niet eigen aan de organisatie, zijn verboden op het parcours tijdens de wedstrijd.
 • De deelnemers die kiezen voor tijdsregistratie ontvangen vóór de hindernissenloop een chip. De deelnemer zal de chip tijdens de hindernissenloop op zich dragen volgens de instructies verstrekt door de organisator. Deze chip wordt door de deelnemer onmiddellijk na de hindernissenloop op de daartoe aangegeven plaats aan de organisator terug gegeven. Indien de deelnemer de chip niet aan de organisator teruggeeft, om welke reden ook o.m. verlies, zal de deelnemer aan de organisatie een schadevergoeding betalen gelijk aan € 25,00.
 • Iedere deelnemer ontvangt tevens een festivalband met uw nummer, dit moet ten allen tijde gedragen worden.Alsook word aan de hand van het kleur uw wave en starttijd bepaalt.
 • Starttijden: De exacte starttijden worden voordien geplaatst op de website.
  • ROV kids wave: start om 10u00
  • ROV competition wave:Afhankelijk van het aantal deelnemers:
   17 augustus 2019, 12u00.
  • ROV– Zaterdag 17 augustus 2019 (700):
   • Wave 1: 14u00 (100) recreatief 10 km
   • Wave 2: 14u20 (100) recreatief 10 km
   • Wave 3: 14u40 (100) recreatief 10 km
   • Wave 4: 15u00 (100) recreatief 5 km
   • Wave 5: 15u20 (100) recreatief 5 km
   • Wave 6: 15u40 (100) recreatief 5 km
   • Wave 7: 16u00 (100) recreatief 5 km

U mag zich 15 minuten voor uw starttijd al begeven naar uw startbox.

 • Voer de hindernis uit op de meest logische manier EN zoals deze aangegeven is door de organisatie en NIET op de makkelijkste manier. De hindernissen dienen centraal genomen te worden. Daarom zal de competitie wave gebeuren door individuele start
 • Bij een ernstig incident van om het even welke aard dan ook, aarzel niet om een medewerker aan te spreken.

Bijkomende richtlijnen voor Raid of Valour Competition

 • Wij voorzien een podiumceremonie voor de eerste 3 mannelijke en eerste 3 vrouwelijk lopers algemeen. Zijn ontvangen naast hun finishermedaille ook een beker geschonken door Stad Brugge. Er zal ook een ceremonie zijn voor de eersten in hun leeftijdscategorie. Ook zij ontvangen een mooie beker voor hun prestatie.
  • Leeftijdscategorieën voor de Belgische Competitie, leeftijd op 01/01/20xx

   • 14 jaar tot en met 18 jaar: Junioren
   • 19 jaar tot en met 25 jaar: Beloften
   • 26 jaar tot en met 35 jaar: Elite
   • 36 jaar tot en met 44 jaar: Masters
   • 45+ jaar: Veteranen

   Zowel vrouwen of mannen.

Een categorie wordt pas geopend indien er minstens 10 lopers voor deze categorie deelnemen. Pas van zodra er genoeg inschrijvingen zijn dat een andere categorie bezet kan worden met minstens 10 lopers worden de lopers opgesplitst, dit geldt ook voor vrouwen. Als er 10 vrouwen deelnemen lopen zij voor 1 categorie ‘vrouwen’.

 • Wij voorzien een beker voor de top 3 algemeen klassement zoals reeds vermeld bij de bijkomende richtlijnen.
 • Iedere deelnemer krijgt een t shirt met nummer, polsbandje en 1 competitie bandje. Deze moeten ten allen tijde op zich gedragen worden. Aan de start moet men zich aanmelden met deze artikelen, een deelnemer kan door de organisatie uitgesloten worden als hij deze verloren is en de deelnemer kan op een ander tijdstip starten als hij deze artikelen vergeten is.
 • Per 20 sec vertrekt er een loper. Deze nummers worden afgeroepen en op de Go van de official mag deze persoon vertrekken. U ontvangt de juiste starttijd en startnummer ongeveer een week voor de wedstrijd. Weet dat de individuele competitie start om 12u00 stipt.
 • In uw startbox plaatst u zich op nummervolgorde. Indien u te laat bent, moet u een wave wachten of wordt u aangesloten bij een wave waar er nog plaats is. Van zodra iemand niet aanwezig is in de voorsorteerbox wordt zijn startplaats onmiddellijk ingenomen door de volgende, wat inhoudt dat iedereen vanaf dan vroeger vertrekt dan zijn initiële starttijd. Dit maakt het voor ons mogelijk om laatkomers achteraan aan te sluiten. Na 12u30 wordt er NIET meer gestart.
 • Elke deelnemer krijgt 1 competitie bandje. Bij het niet nemen van een hindernis geeft u een bandje af aan de wedstrijdofficial. Indien u geen bandje meer heeft kan u de wedstrijd verderzetten, uw resultaat telt echter niet meer mee voor de rangschikking.
 • Maximaal 2 uur na uw starttijd dient u de aankomst bereikt te hebben zo niet volgt automatische diskwalificatie voor de rangschikking. U kan natuurlijk nog steeds de wedstrijd uitlopen.
 • Indien er een hindernis om eender welke reden moet worden afgesloten, zal er, van iedere deelnemer die de hindernis ondertussen nam, een bepaalde tijd afgetrokken worden. Deze tijd wordt nadien in mindering gebracht voor het klassement.
 • De organisator heeft alle beslissingsmacht over het verloop van de hindernissenloop en over de vaststelling van de rangschikking. Hij kan op ieder ogenblik, zonder inspraak van wie dan ook, beslissingen nemen aangaande een wijziging van het loopparcours, het al dan niet verder zetten van de hindernissenloop, het uit de hindernissenloop verwijderen van deelnemers, het nemen van sancties ten overstaan van deelnemers zoals diskwalificatie, … De deelnemer verklaart zich te zullen neerleggen bij elke beslissing van de organisator.
 • De organisatie zal zo snel mogelijk alle resultaten kenbaar te maken. De prioriteit ligt bij de individuele resultaten van de competitie. Dit gebeurd steeds onder toeziend oog van de mensen van BOCRA.
 • Wedstrijdlopers stemmen in met controles op het gebruik van drugs en verboden prestatie verbeterende middelen. Voor een lijst van verboden middelen wordt verwezen en aansluiting gezocht bij de prohibited list 2016 van de World Anti-Doping Agency (WADA). Controles zullen vanaf 2017 gaan plaatsvinden.

Bijkomende richtlijnen Kwalificatie OCR EC

Top 5 overall men qualified for elite wave
Top 5 overall women qualified for elite wave
Top 5 age groups men qualified for age group wave
Top 5 age groups women qualified for age group wave

 • Age groups European championships

  • Elite:
   • Male
   • Female
  • Age groups:
   • The male age groups are as follows: 16-17, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50+.
   • The female age groups are as follows: 16-17, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50+.

Bijkomende richtlijnen Kwalificatie OCR WC

Top 3 overall Qualified for Elite Wave
Following 10 runners overall Qualified for Age Groups

 • Age groups World Championships

  • Elite:
   • Male
   • Female
  • Age Groups:
   • Male: 13-17, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+
   • Female: 13-17, 18-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+

Bijkomende richtlijnen Raid of Valour ouder/kind run

 • Ieder koppel bestaat uit een vader-dochter / moeder-zoon, of een variatie op dit thema. Ook mogen volwassenen of voogd samen met het kind deelnemen.
 • Doordat geen gevaarlijke passages moeten genomen worden door de kids run is het toegestaan om 2 kinderen per begeleider te mogen hebben. Weet dat de begeleider ten allen tijden verantwoordelijk blijft voor de kinderen en steeds bij de kinderen moet blijven. De begeleider zal moeten helpen bij de hindernissen dus wees niet gehaast en kijk vooral naar de veiligheid van het kind.
 • Deelname is mogelijk vanaf de leeftijd van 5 jaar. Ieder kind geboren tot en met de datum van 17/08/2014 kan deelnemen in een variatie zoals hierboven beschreven.
 • Het parcours zal starten aan de evenementen zone en gaat zo langs een ronde van ongeveer 3 km zoals je kan vinden op de parcours pagina.
 • Dit is geen wedstrijd, dit is enkel een initiatie in obstacle running voor de jongsten onder ons.
 • Ieder koppel ontvangt van ons een medaille en t shirt voor uw deelname
 • Als u zich inschrijft voor deze wedstrijd gaat u akkoord met het feit dat u als ouder of aangestelde verantwoordelijke die de wedstrijd mee loopt met het kind steeds en ten allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk blijft voor het kind. Het is de bedoeling om de band met uw kind te versterken en niet de bedoeling om uw kind het parcours alleen te laten verkennen. Gedurende de volledige wedstrijd blijft u naast uw kind en zal u erop toezien dat uw kind de aangepaste hindernissen op verantwoorde en gepaste wijze neemt. Daarbij geen overbodige risico’s neemt en uw kind geen grenzen laat overschrijden die aangeven.

Privacy Policy RaidofValour.be

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.raidofvalour.be bezoekt.

Beheer

 • De website www.raidofvalour.be staat onder beheer van vzw dOCRs. De contactgegevens zijn terug te vinden in de algemene voorwaarden. Raidofvalour.be is een handelsnaam van vzw dOCRs.

Gegevens van bezoekers

 • Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.raidofvalour.be worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 • raidofvalour.be zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
 • raidofvalour.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan raidofvalour.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

Cookies

 • raidofvalour.be maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan raidofvalour.be de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
 • De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden. Indien u het gebruik van cookies niet toestaat kunnen wij de perfecte werking van deze site echter niet meer garanderen.
 • Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen

 • Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij raidofvalour.be De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

Disclaimer

 • raidofvalour.be is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij raidofvalour.be .

Gegevens die door de klant verstrekt worden

raidofvalour.be kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het verwerken van de bestelling.
 • Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
 • Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan raidofvalour.be denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan raidofvalour.be zijn verstrekt kunnen enkel aan partners van Rfol.be worden doorgegeven. Er is echter 1 uitzondering op deze regel:

 • Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging

De gegevens die de klant aan raidofvalour.be verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. raidofvalour.be kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door raidofvalour.be voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Indien u vragen heeft over een van deze voorgaande regels en u vindt het antwoord niet in onze FAQ, aarzel dan niet om ons te contacteren !

レプリカ時計店

Partners

laser pointer wholesale green laser pointer laser pointer high power laser pointer laser pointer laser pointer pen